Salgs - og leveringsbetingelser

Find produkt

Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse
1. Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder - under forudsætning af at parterne skriftligt eller på anden måde har aftalt dem - anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale med os.


Priser
2. Såfremt der inden varens levering er indtrådt ændringer i kurser, materialepriser, fragt,
assurance, told og afgifter, arbejdslønninger etc. er vi berettiget til at ændre prisen tilsvarende.


Emballage
3. De i tilbud og aftaler anførte priser anses at omfatte vor standardemballage, hvis ikke andet skriftligt er aftalt.


Produktinformation
4. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris samt tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.


Leveringsklausul
5. Med mindre andet er aftalt, anses leverancen solgt - Ab fabrik -. Aftalte leveringsklausuler fortolkes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Incoterms.


Leveringstid
6. Opgives efter bedste skøn. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som vi ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Køber kan ikke modsætte sig delleverancer fra os.

7. Det påhviler den part, som ønsker at påråbe sig nogen i punkt 6. omhandlet omstændighed ufortøvet at underrette den anden part om dens opståen og ophør.


Specialfremstillede produkter
8. Under denne kategori hører produkter som specielt bliver fremstillet (teknisk og/eller mærkningsmæssig) til en bestemt køber. For sådanne ordrer er enhver form for returnering eller annullering udelukket.


Ansvar for mangler
9. Såfremt der inden to år efter leveringen opstår fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens alm./normale forbrug, som bevisligt hidrører fra fejl i anvendte materialer eller udført arbejde, påtager vi os hurtigst muligt, på egne værksteder, inden for normal arbejdstid, at reparere eller forny skadede eller
ubrugelige dele.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller indgreb af andre end fabrikkens autoriserede værksted.
Ansvaret gælder ikke glødelamper.
Ved reparationer betales fragten af køber.
Vi yder i intet tilfælde erstatning for driftstab, tabt avance eller andet sekundært tab.
Ansvaret bortfalder, såfremt køberen ikke har respekteret de aftalte betalingsbetingelser.


Byggeleveranceklausul
10. Forsåvidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret af Boligministeriets Bygges-styrelse:
Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering til køber.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancen ikke - eller kun med vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren.
Også i dette tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans kontraktsforhold med køber.
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsrettens bygge- og anlægvirksomhed.


Ansvar for leverancens skadeforvoldelse
(produktansvar)
11. Vi er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af os eller andre, som vi har ansvaret for.
Vi er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Vi er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte tab.
I den udstrækning vi måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang, som vores ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Servodan og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af den skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køberen og sælgeren afgøres dog altid ved voldgift i henhold til punkt 18.


Betaling
12. Med mindre andet er aftalt, skal betaling erlægges ved levering eller som forudbetaling.
VED KREDIT
Såfremt betaling ikke sker i rette tid, er vi berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente.
13. Undlader køber at modtage leverancen på den aftalte tid, er han desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.
14. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, vil disse betingelser være gældende.
15. Tilbageholdelse af betaling på grund af et modkrav fra købers side er udelukket. Dette gælder også selvom køber gør indsigelse mod forsendelse eller mangelfuld levering.


Ejendomsforbehold
16. Vore leverancer forbliver indtil hele vort tilgodehavende er betalt, uanset retsgrund, vor ejendom.


Generelle betemmelser
17. Ved alle købskontrakter og afsluttede handler med os gælder kun disse betingelser, også selvom køber bestiller eller bekræfter til andre betingelser. Der må ikke forekomme modsigelser i de afvigende betingelser.
Afvigelser er kun gyldige når de skriftligt er bekræftet af os.


Lovvalg og værneting
18. Enhver retstvist, som måtte opstå i forbindelse med fortolkning og anvendelse af nærværende betingelser, skal afgøres ved Sø- og Handels-retten i København under anvendelse af dansk lov.

dali - det enkle valg af sensor

Intelligent lysstyring skal være enkel. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af DALI-sensorer, hvori alle funktioner er indbygget.
Det betyder, at samme sensor kan anvendes i de fleste løsninger.
Valget af sensor er helt enkelt.

Se sortimentET